Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals
Wij hebben goede ervaringen met het werken volgens deze goals, en eigenlijk is het ook gewoon nuchter nadenken. Doen wat goed is voor ons allemaal. Respect voor mens en natuur! Wil je weten hoe wij het hebben aangepakt? We vertellen je er graag over! Wij zijn dan ook trots dat de gemeente Oldenzaal ons als een mooie partner ziet voor het inbedden van de Global Goals in de maatschappij.  
https://www.oldenzaal.nl/oldenzaal4globalgoals 

Sustainable Development Goals
Als civieltechnisch adviesbureau zijn wij continu bezig met het toekomstbestendig maken van de leefomgeving. Wij hebben door onze werkzaamheden veel ervaring met duurzaamheid. Daardoor is duurzame gebiedsontwikkeling, naast 3D ontwerp, één van onze speerpunten geworden. Onze focus ligt met name op het meetbaar maken van duurzaamheidsaspecten zoals: Stikstof & Natuurbelasting, Mobiliteit & Transport, Energietransitie & Materiaal, Water en Hittestress en Flora & Fauna.
Met onze bedrijfsvoering geven wij invulling aan 9 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze 17 ontwikkelingsdoelen, om de wereld een betere plek te maken, zijn opgesteld door de VN en inmiddels aangenomen door 193 landen. De doelen hebben betrekking op onderwerpen zoals: armoede, onderwijs, en het klimaat. Deze doelen hebben subdoelen om een concrete invulling te kunnen geven en richting te geven aan oplossingen. Lees hier onze visie op de SDG’s en onze ambities.

4. Kwaliteitsonderwijs
Stegehuis infra zet zich in voor het talent van de toekomst. Als erkend leerbedrijf bieden wij kansen voor jonge civieltechnische studenten om zich te ontwikkelen op MBO, HBO en WO niveau. Wij vinden het daarbij belangrijk om studenten te stimuleren om plannen inclusief te ontwerpen en te ontwikkelen. Dit houdt in dat wij samen kijken naar toepassingen en oplossingen op het gebied van duurzaamheid en werken met de nieuwste technieken. Daarmee leggen wij niet alleen de lat hoog voor onszelf, maar zorgen wij er ook voor dat afstudeerders echt klaar zijn voor het werkveld. Onze ambitie is om de gastcolleges die wij nu al geven uit te breiden en de focus nog meer te leggen op inclusief ontwerpen, zodat volgende generaties klaar zijn om de openbare ruimte toekomstbestendig in te kunnen richten. Om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden en optimaal aan te laten sluiten bij wat het werkveld nodig heeft, gaan wij ons meer bezig houden met het delen van onze kennis met onderwijsinstellingen.

5. Gender gelijkheid
De wereld van de civiele techniek is van oorsprong een echte mannenwereld. Alhoewel het percentage vrouwen dat bij ons werkzaam is relatief laag is, komt deze overeen met de verhouding binnen de civiele opleidingssector. Onze ambitie is dat de verhouding man vrouw binnen ons bedrijf een blijvende afspiegeling is van de verhouding binnen de civiele opleidingssector. Wij bieden iedereen, ongeacht gender, dezelfde mogelijkheden als het gaat om arbeidsvoorwaarden, ontwikkelingsmogelijkheden functie. Wij zijn in de civiele wereld altijd opzoek naar talent en maken daarin enkel onderscheid in kennis en kunde.

7. Betaalbare en duurzame energie
Sinds twee jaar houden wij ons bezig met duurzame gebiedsontwikkeling. Dit doen wij volgens de ‘BREEAM-NL Gebied’ methode, waarmee wij het toepassen van hernieuwbare energie stimuleren. Onze ambitie is om in toekomstige gebiedsontwikkelingen energievraagstukken volledig lokaal te kunnen oplossen.

8. Waardig werk en economische groei
Met het Werkpakt certificaat verleent door de Gemeente Oldenzaal, heeft Stegehuis een gezicht weten te geven aan het sociaal werkgeverschap. Wij hebben een half jaar geleden een werkplek gecreëerd  voor een administratief medewerker, die per 1 april 2020 een vervolg dienstverband bij Stegehuis Infra gekregen. Onze ambitie is om ons ambassadeurs rol voor Werkpakt de komende jaren zichtbaar te maken in ons vakgebied en te blijven investeren in het sociaal werkgeverschap.

Wij kijken daarnaast naar ons eigen verbruik en gebruik van producten, en vinden het belangrijk om samen te streven naar optimaal gebruik van producten en materialen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn. Daarbij heeft lokale producten en materialen onze voorkeur, zodat wij een verantwoorde herkomst optimaal kunnen garanderen. Onze ambitie is om in toekomstige projecten een verantwoorde herkomst van materialen voor 100% te garanderen.

09. Industrie, innovatie en infrastructuur
De civiele wereld is net als andere sectoren onderhevig aan maatschappelijke druk om te blijven ontwikkelen. De nadruk op zo min mogelijk verspilling en verbruik van fossiele brandstoffen is de laatste jaren enorm gegroeid. Naast zuiniger materieel en duurzame materialen speelt het optimaliseren van het ontwikkel- en realisatieproces een grote rol bij het verduurzamen van de civiele techniek. Een mooie uitdaging waardoor wij zijn gaan kijken naar nieuwe technieken om ontwerp- en werkprocessen te optimaliseren. Dit doen wij door het implementeren van BIM, waarmee wij verspilling van materialen tegengaan, draaiuren en doorlooptijd van materieelstukken beperken en faalkosten reduceren. Werken volgens BIM geeft bovendien inzicht in de levensloop van materiaal waardoor zelfs het beheer en onderhoud optimaal kan worden ingericht. Het veranderen van werk- en denkwijze binnen de civiele techniek kunnen wij niet alleen daarom hebben wij de ambitie om de bewustwording bij opdrachtgevers, leveranciers en aannemers te vergroten. Dit doen wij door proactief te zoeken naar kansen om samen met partners de infrastructurele werken te verduurzamen en de leefomgeving toekomstbestendig te maken.

11. Duurzame steden en gemeenschappen
Naast een hogere score op het BREEAM-NL Gebied certificaat, draagt duurzaam materiaalgebruik bij aan het toekomstbestendig maken van onze leefomgeving. Onze ambitie is daarom om binnen elk project de mogelijkheden voor circulair materiaalgebruik inzichtelijk te maken voor opdrachtgevers. Wij bieden daarmee de mogelijkheid voor de opdrachtgever om zelf te bepalen welke bijdrage zij willen leveren aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige leefomgeving. Binnen onze projecten hebben wij daarom al in het voortraject van een project aandacht voor onderwerpen als: waterrobuustheid, hittestress, energietransitie, stikstof en natuurbelasting.

13. Klimaatactie
Een beter klimaat begint bij jezelf. Wij zoeken daarom in onze organisatie naar mogelijkheden waarmee wij kunnen bijdragen aan het milieu. Deze interne acties vinden wij echter niet genoeg. Als ontwikkelaars van de leefomgeving hebben wij veel te maken met het veranderende klimaat. Onze ontwerpen zijn daarom klimaat robuust en daarmee toekomstbestendig. Onze ambitie is om onze werkwijze, die gericht is op het verminderen van de impact door klimaatverandering, actief te promoten, zodat wij samen kunnen werken aan een veilige en gezonde leefomgeving voor volgende generaties.

15. Leven op het land
Door de BREEAM-NL Gebied methode te gebruiken als leidraad in duurzame gebiedsontwikkeling is er aandacht voor het verhogen van de biodiversiteit. Zeldzame soorten flora en fauna krijgen daarbij extra aandacht, zodat deze zich kunnen ontwikkelen. Bij aanbestedingen is gelukkig al veel aandacht voor het beschermen van de biodiversiteit en het verminderen van de belasting op natuurgebieden. Onze ambitie is om binnen alle gebiedsontwikkelingen en civiele werken de biodiversiteit te vergroten, verantwoorde materialen te gebruiken en de natuurbelasting te minimaliseren.

17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Duurzame ontwikkeling begint bij bewustwording.  Wij vinden het belangrijk om de Sustainable Development Goals op te nemen in onze bedrijfsvisie, voor onze eigen bewustwording, maar ook om wat uit te dragen. Namelijk dat een beter klimaat en betere leefomstandigheden begint bij jezelf. Wij hebben de ambitie om de kennis die wij hebben van duurzaamheid, in ontwikkel en realisatieprocessen, te delen met nieuwe generaties. Dit doen wij door jong talent op te leiden en de mogelijkheid te bieden om zichzelf te ontwikkelen. Wij sturen in deze ontwikkeling aan om inclusief (klimaat adaptief/robuust) te ontwerpen met het oog op de impact die wij hebben op het klimaat en onze leefomgeving. Wij willen daarnaast een voorbeeld zijn voor onze sector door onze ambities zichtbaar te maken en onze kennis te delen.