Duurzame gebiedsontwikkeling in Odijk: creatief ontwerpen op de vierkante meter

Duurzame gebiedsontwikkeling in Odijk: creatief ontwerpen op de vierkante meter
In Odijk (gemeente Bunnik) wordt ‘Buurtschap het Burgje’ gerealiseerd: een woonwijk van 143 duurzame nieuwbouwwoningen gelegen op een voormalige fruitbomengaard met daaromheen gronden met een zeer hoge archeologische waarde. Projectontwikkelaar Explorius vroeg ons mee te denken in het (technisch) ontwerptraject. De uitdaging: hoe zorg je ervoor dat er ondanks de beperkte ruimte toch een uitvoerbaar technisch ontwerp ligt waarmee de beoogde GPR-score van 9,01 behouden blijft?

Slimme waterbuffers
Nadat Arcadis - verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan - de beeldkwaliteit had vastgelegd, hebben wij het technische aspect van het ontwerp verder uitgewerkt. Een inpassingsopgave van formaat waar het nodige calculatiewerk bij kwam kijken. De uitdaging zat hem voornamelijk in de tweeledigheid van de vraag. Enerzijds ging het om de vertaling van het platte stedenbouwkundig ontwerp naar een driedimensionaal ontwerp, waarbij rekening gehouden moest worden met onder andere drooglegging. Tegelijkertijd moest de watercompensatie-eis per verhard oppervlakte gewaarborgd blijven. Om die beheersbaarheid van het waterpeil te borgen én de openbare ruimte optimaal te benutten, hebben we extra waterbuffers gerealiseerd - onder andere onder de speelplaats - met behoud van de natuurlijke taluds. Een creatieve oplossing die is ontstaan na een mooi samenspel tussen projectontwikkeling, stedenbouwkundig plan en technisch ontwerp.
 
Duurzame gebiedsontwikkeling op historische grond
In het ontwerp is ook rekening gehouden met het behoud van cultuurhistorische waarden. Om bijvoorbeeld archeologisch onderzoek naar de Romeinse grafheuvels mogelijk te maken, is hiervoor extra ruimte gecreëerd. Daarnaast krijgt de monumentale krukhuisboerderij een nieuwe (sociale) functie als kinderdagverblijf, kinderboerderij en bed & breakfast. Ook de oude fruitboomgaard is in ere hersteld en helpt tevens - naast deze cultuurhistorische waarde - tegen hittestress. Explorius had ook ideeën voor een deelautoconcept in de wijk, ook onderdeel van de beoogde GPR-score. Voor ons als technisch verantwoordelijke betekende dit concreet dat wij naast de woning gebonden parkeerbalans ook rekening moesten houden met het deelautoconcept op centrale plaatsen. Hierin zochten we naar de meest optimale ‘parkeerbalans’, zodat tegelijkertijd groen behouden blijft en het deelautoconcept de ruimte krijgt.
 
De verwachting is dat het project in 2021 wordt opgeleverd.